« Үндсэн хуудас
Үйл ажиллагааны чиглэл

Аудит ба баталгаажуулалт

 • Санхүүгийн тайлангийн аудит хийж, дүгнэлт, зөвлөмж өгөх
 • Гүйцэтгэлийн аудит хийж, дүгнэлт гаргах
 • Аж ахуй нэгжийн дотоод аудит
 • Санхүүгийн бүх төрлийн сургалт үйлчилгээ

Аутсорсингийн үйлчилгээ

 • Санхүүгийн тайлан бэлтгэх, зөвлөгөө өгөх
 • Санхүүгийн тайлан бэлтгэхэд туслах, зөвлөгөө өгөх
 • ААНБ-ын дотоод хяналт зохион байгуулахад туслах
 • Татварын тайлангуудыг бэлтгэх, туслах, зөвлөгөө өгөх
 • Нийгмийн даатгалын тайлан  бэлтгэх,
 • Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах, туслах, заавар зөвлөгөө өгөх
 • Хөрөнгийн үнэлгээ
 • Нягтлан бодогч мэргэжлээр төгссөн оюутнууд, ажиллаж байгаа анхлан суралцагч нягтлан бодогч нарт санхүүгийн тайланг дарааллаар нь үнэн зөв гаргаж сурах ганцаарчилсан сургалт