« Үндсэн хуудас
ТАНИЛЦУУЛГА

Тус  ХХК нь  2012 оны 11-р сарын  26 нд  байгуулагдаж,   Монгол улсын Сангийн сайдын 2013 оны 01-р сарын 16-ны өдрийн  12 тоот тушаалаар    аудитын үйл ажиллагаа эрхлэх   тусгай зөвшөөрөл авсанаар аудитын   үйл ажиллагаагаа эхэлсэн.

Тус  компани нь үндсэн 4  аудитор, аудиторын туслах 1,  гэрээт 2 аудитортай.     

Компанийн  эрхэм  зорилго:

“Үйлчлүүлэгчдийн эрэлт хэрэгцээний  шаардлагад нийцсэн   аудитын үйл ажиллагааг чанарын өндөр түвшинд  үзүүлэхэд оршино”