« Үндсэн хуудас
COVID-19 цар тахлын үед СТОУС 9-ийг хэрэгжүүлэх ба зээлийн хүлээгдэж буй алдагдлыг тооцоолох