« Үндсэн хуудас
Үйлчилгээ

Санхүүгийн аудитын үйлчилгээ

 • Санхүүгийн тайлангийн аудит
 • Тусгай зориулалттай аудит
 • Гүйцэтгэлийн аудит
 • Дотоод аудит
 • Эдийн засгийн шинжилгээ хийх

Зөвлөх үйлчилгээ

 • Нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн тайлагналын зөвлөгөө
 • Татварын эрсдлийг тодорхойлж, зөвлөгөө өгөх
 • Удирдлагад санхүүгийн зөвлөгөө өгөх
 • Төсөв, төсөл зохиоход зөвлөгөө өгөх

Хөрөнгийн үнэлгээ

 • Хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ
 • Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ
 • Бизнес үнэлгээ