« Үндсэн хуудас
Бидний Харилцагчид

Бид өнгөрсөн хугацаанд бизнесийн салбар бүрийн төлөөлөл болсон, төрийн болон орон нутгийн өмчит, олон нийтийн, дотоод гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуй нэгж, байгууллагад тэдгээрийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн үйлчилгээг хүргэж, хамтарч ажилласаар ирлээ.

Манай үйлчлүүлэгчид өөр өөрийн онцлог ялгаатай хэдий ч тэднийг нэгтгэдэг нэг ижил зүйл нь бизнесийн нягт хамтын ажиллагаа бий болгох хүсэл сонирхол юм. Бид өөрсдийн үйлчилгээг мэргэжлийн өндөр түвшинд гүйцэтгэхийн зэрэгцээ үйлчлүүлэгчидтэйгээ бизнесийн дотно харилцааг үүсгэн хамтран ажиллана гэдэгтээ итгэл дүүрэн байна.


Компани нь Санхүүгийн Зохицуулах Хорооноос тавигддаг шаардлагыг хангаж, дараах салбарт ажиллах жагсаалтад бүртгэгдсэн:

  •         Монголын хөрөнгийн зах зээл дээр үнэт цаас гаргагчдад аудитын үйлчилгээ үзүүлэх
  •         Монголын хөрөнгийн зах зээл дээр үнэт цаас гаргагчдад хөрөнгийн болон бизнесийн үнэлгээ үйлчилгээ үзүүлэх
  •         Даатгалын байгуулагад аудитын үйлчилгээ үзүүлэх