« Үндсэн хуудас
ТАНИЛЦУУЛГА
ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Санхүүгийн иж бүрэн цогц  үйлчилгээг, олон улсын  жишиг стандартын дагуу мөрдөж, харилцагчдадаа мэргэжлийн дэмжлэг, туслалцаа үзүүлж, тэднийг эрсдлээс хамгаалах нь бидний эрхэм зорилго юм.

 

ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ
  • АУДИТ, БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ
  • ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭ
  • АУТСОРСИНГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ
  • НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ
  • ТАТВАРЫН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
  • СУРГАЛТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ