« Үндсэн хуудас
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХҮРЭЭ

Манай компани нь дараах чиглэлийн үйлчилгээг "баг"-аар мэргэжлийн өндөр түвшинд чанартай гүйцэтгэж, үйчлүүлэгчиддээ хүргэдэг.

  • Бүх төрлийн аудитын үйлчилгээ
  • Нягтлан бодох бүртгэлийн үйлчилгээ
  • Татварын зөвлөх үйлчилгээ
  • Бизнесийн болон бусад зөвлөх үйлчилгээ
  • Хөрөнгийн болон бизнесийн үнэлгээ
  • Санхүүгийн дью дилиженс үйлчилгээ