« Үндсэн хуудас
ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Аудит баталгаажуулалтын үйлчилгээ:

  • Санхүүгийн тайлангийн аудит

ТИНЗ-н үйлчилгээ:

  • МУ-н хууль тогтоомжийн дагуу төр татвар төлөгчийн харилцан ашигтай хамтын ажиллагааг зөвлөх

Хөрөнгийн үнэлгээ:

  • Үндсэн хөрөнгийг санхүүгийн тайлангийн зорилгоор дахин үнэлэх

Сургалт:

  • НББ-н онол практикийн сургалт явуулах